AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

L’accés, navegació i ús del lloc web www.networkyachtbrokersbarcelona.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes d’aquestes Condicions d’Ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte escrit i signat. .

El seu compliment i compliment serà exigible respecte a qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si no està d’acord amb els termes establerts, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

1. IDENTIFICACIÓ

  • Títol: NETWORK YACHT BROKERS BARCELONA SL

  • Domicili social: PORT GINESTA 813 – Castelldefels – Barcelona

  • CIF: B100563336

  • Telèfon: +34 937978240

  • Correu electrònic: info@nybbarcelona.com

2. OBJECTE

Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés, la navegació i l’ús d’aquest Lloc Web, sense perjudici que el prestador es reserva el dret a modificar-ne la presentació, configuració i contingut, així com les condicions requerides per al seu accés i/o ús. L’accés i ús dels continguts del Lloc Web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis implica l’acceptació dels mateixos.

No obstant això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot estar subjecte a determinades condicions particulars, que en tot cas quedaran clarament mostrades i hauran de ser expressament acceptades pels usuaris. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar aquestes Condicions d’ús.

El prestador es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol modificació de la mateixa manera en què apareixen aquestes Condicions d’ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris.

Així mateix, informem els usuaris dels seus drets i obligacions en relació amb els continguts mostrats a través del Lloc Web, logotips i marques utilitzades, així com de les responsabilitats que es puguin derivar de l’ús del servei.

Als efectes de la interpretació d’aquestes Condicions d’ús, entenem que una persona esdevé usuari en el moment que accepta les Condicions d’ús i la Política de privadesa establertes al Lloc Web, simplement visitant-lo.

3. ACCÉS I INSCRIPCIÓ

L’accés als continguts del Lloc Web és totalment gratuït, sense perjudici que hi pugui haver seccions o serveis particulars que requereixin el pagament d’alguna quantia econòmica per al seu ús i gaudi, del qual en tot cas l’usuari quedarà degudament informat, i que ha d’acceptar expressament per gaudir-ne.

En el cas de no disposar d’usuari i contrasenya per accedir al Lloc Web, l’usuari s’haurà de registrar des del següent enllaç: www.networkyachtbrokersbarcelona.com, on hauran d’introduir totes les seves dades reals i veraces, ja que serà l’única manera que podrem tramitar possibles comandes que es realitzin en un futur, així com gestionar correctament la relació comercial amb l’usuari.

Queda prohibit l’accés a la Web de menors d’edat. No obstant això, en cas d’accés a la Web i registre per part d’un menor d’edat, es presumirà que l’accés s’ha realitzat amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, sense perjudici que el prestador es reservi. el dret a realitzar tantes comprovacions com consideri oportunes.

L’accés i la navegació pel Lloc Web no requereixen registre, encara que per realitzar qualsevol compra o rebre publicitat, informació i ofertes periòdiques de les nostres campanyes promocionals i dels nostres productes, caldrà omplir els formularis web habilitats a tal efecte. El registre al lloc web és, tret que s’indiqui el contrari, gratuït.

En cap cas el prestador serà responsable de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris, de manera que cadascun d’ells serà l’únic responsable de les possibles conseqüències, errors i fallades que es puguin derivar de la falta de qualitat de les dades.

3.1 REQUISITS PER REGISTRAR-SE COM A USUARI

És requisit imprescindible per poder registrar-se com a usuari ser major de divuit (18) anys i aportar totes les dades requerides i catalogades com a obligatòries.

De la mateixa manera, l’usuari registrat assumeix que el compte d’usuari és personal i intransferible, podent registrar-se al Lloc Web tant persones físiques com jurídiques, ja siguin societats mercantils o altres tipus d’entitats.

La contrasenya, personal i intransferible, haurà de ser generada per l’usuari d’acord amb les normes de robustesa i complexitat que establirà en cada moment el prestador. La contrasenya creada per l’usuari tindrà una validesa temporal il·limitada.

Si l’usuari selecciona una que no compleix els requisits mínims d’acord amb la política de contrasenyes aprovada i vigent en el prestador, se li comunicarà aquest incompliment i les condicions que ha de complir aquesta contrasenya per a la seva efectivitat en el moment del registre de la interessat en el registre d’usuaris del prestador.

No obstant això, el prestador disposa de les funcionalitats necessàries perquè l’usuari, avisant prèviament al prestador, pugui canviar la seva contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, perquè sospita o constantment que s’ha vulnerat la confidencialitat de la contrasenya.

La contrasenya és personal i no transferible. L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i a mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer ni al prestador. En conseqüència, els usuaris són responsables de la deguda custòdia i confidencialitat dels identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat com a usuaris registrats del prestador, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni temporalment ni permanentment, ni permetre’n l’accés. als forasters. L’usuari serà responsable de l’ús il·lícit del Lloc Web per part de qualsevol tercer il·legítim, que utilitzi una contrasenya amb aquesta finalitat per un ús no diligent o pèrdua d’aquesta per part de l’Usuari.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari comunicar immediatament al prestador qualsevol fet que permeti l’ús indegut d’identificadors i/o contrasenyes, com el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediatesa. cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, el prestador quedarà exempt de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut d’identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

3.2 BAIX COM A USUARI REGISTRAT

L’usuari pot, en qualsevol moment, sol·licitar la baixa de la Web, n’hi ha prou amb sol·licitar-ho mitjançant una comunicació escrita a info@nybbarcelona.com , indicant el seu nom d’usuari i el servei concret del qual vol donar-se de baixa.

En tot cas, un cop realitzada la baixa, l’usuari podrà sol·licitar un nou registre, llevat de la facultat del prestador de no acceptar aquest registre en els casos concrets especificats en la clàusula anomenada “Normes d’ús del lloc web” o en cas de conflicte o controvèrsia sorgit entre les parts, que encara està per resoldre o que ha finalitzat amb el reconeixement de culpa o negligència de l’usuari i/o dany al prestador, als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o potencials clients.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El prestador és el titular o, si escau, disposa de les corresponents llicències sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com de tots els continguts que s’hi ofereixen, incloent-hi la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions. , logotips, marques comercials, gràfics, dissenys, interfícies o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través d’aquest.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i ús del Lloc Web per part de l’usuari o l’ús, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través del mateix implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests. drets per part del proveïdor. L’usuari té dret a utilitzar els continguts i/o serveis del Lloc Web en un entorn estrictament domèstic i únicament amb la finalitat de gaudir dels beneficis del servei d’acord amb les presents Condicions d’Ús.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin propietat del proveïdor o d’empreses alienes, prohibeixen implícitament el seu ús sense el consentiment del prestador o dels seus legítims propietaris. En cap moment, llevat que s’indiqui expressament el contrari, l’accés, la navegació o l’ús del Lloc Web i/o dels seus continguts confereix cap dret a l’usuari sobre els signes distintius inclosos en el mateix.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i de qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, amb finalitats públiques o comercials, si no es disposa de l’autorització prèvia, expressa i escrita del prestador o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin els titulars dels drets dels continguts que l’usuari trobi al Lloc Web, així com els dispositius tècnics de protecció, empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció. o informació incorporada als continguts oferts al Lloc Web.

En el cas que l’usuari remeti informació de qualsevol tipus al prestador per qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap propietat intel·lectual. dret, secret industrial, comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no sigui confidencial o lesiva per a tercers.

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne el prestador per qualsevol comunicació que li faci personalment o en nom seu, assolint aquesta responsabilitat sense cap limitació de l’exactitud, licitud, originalitat i titularitat de la mateixa.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència de qualsevol contingut il·lícit, il·lícit, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de comunicar-ho immediatament al prestador a través de l’adreça de correu electrònic. info@nybbarcelona.com perquè pugui procedir a adoptar les mesures oportunes.

De la mateixa manera, en el cas que qualsevol usuari o tercer consideri que algun dels continguts del Lloc Web propietat del prestador vulnera els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, així com qualsevol altre dret, haurà d’enviar una comunicació a info@nybbarcelona . .com amb la informació següent:

Dades identificatives i mitjans de contacte del reclamant o del seu representant legal.

– Documentació acreditativa de la seva condició de titular dels drets presumptament infringits.

– Relació detallada dels drets suposadament infringits pel prestador, així com la seva ubicació exacta dins del Lloc Web.

– Declaració expressa del reclamant que l’ús dels continguts s’ha fet sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

5. ENLLAÇOS

5.1 ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En el cas que al Lloc Web es mostrin enllaços a altres pàgines web a través de diferents botons, enllaços, bàners o contingut incrustat, el prestador informa que aquests són gestionats directament per tercers, i el prestador no disposa dels mitjans humans o tècnics per saber-ho. de prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis prestats per altres plataformes a les quals es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, el prestador no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per cap aspecte relacionat amb la plataforma o pàgina web a la qual es pugui establir un enllaç des del Lloc Web, concretament, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, fitxers, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, enllaços propis i/o de qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tenen coneixement efectiu que les activitats realitzades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·lícites o atempten contra la moral i/o l’ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament al prestador perquè procedi a la inhabilitació de l’enllaç d’accés a les mateixes, una actuació que es durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, l’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web externa no implica que existeixi cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre el prestador i el responsable d’aquesta pàgina web externa.

5.2 ENLLAÇOS AL CANAL DEL PRESTADOR EN ALTRES PLATAFORMES I XARXES SOCIALS

El prestador posa a disposició dels usuaris, mitjançant diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del Lloc Web que el prestador manté en diferents plataformes i xarxes socials propietat i/o gestionades per tercers (per exemple Facebook, Twitter). , Pinterest, Google+, etc.). La inclusió d’aquests enllaços al Lloc Web té l’única finalitat de facilitar l’accés dels usuaris a aquests canals a les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre el prestador i el propietari, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, ni l’acceptació i aprovació per part del prestador dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari, fabricant o distribuïdor és l’únic responsable d’ells.

En cap cas el prestador comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que s’incorpori en el futur cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l’establerta en aquestes Condicions d’Ús, així com en la Política de Privacitat. . del lloc web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari vulgui facilitar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint el prestador en aquest procés.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’usuari (login/contrasenya) a les plataformes corresponents, totalment externes al Lloc Web i fora del control del prestador. En accedir a aquestes xarxes externes, l’usuari entra en un entorn no controlat pel proveïdor, per la qual cosa el proveïdor no assumeix cap responsabilitat per la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Atès que el prestador no té cap control sobre els continguts allotjats en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que el prestador no assumeix cap responsabilitat ni dels continguts ni dels serveis als quals pugui accedir en aquestes pàgines, ni de cap contingut, producte. , serveis, publicitat o qualsevol altre material disponible en ells. Per això, l’usuari ha d’extremar la precaució en l’avaluació i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

5.3 ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AL LLOC WEB

El prestador no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines que continguin materials, informacions o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials. generalment acceptat.

En qualsevol cas, els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web que condueixin al Lloc Web, sempre que compleixin les condicions següents: a) l’enllaç no pot reproduir el contingut del lloc web o parts del mateix de cap manera; b) no està permès crear un navegador o un entorn de frontera a les seccions del Lloc Web, ni es pot modificar el Lloc Web de cap altra manera; c) No es permet fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Lloc Web i/o, en particular, declarar o donar a entendre que el prestador ha autoritzat l’enllaç o ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posat a disposició a la pàgina web on s’estableixi l’enllaç; d) la pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç al lloc web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, ni contindrà continguts contraris a cap dret de tercers, inclosos els intel·lectuals. i els drets de propietat industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o qualsevol altre dret, o contingut contrari a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

El prestador no disposa de la facultat ni dels mitjans humans o tècnics per conèixer, controlar o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis prestats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços al Lloc Web. El prestador no assumeix cap tipus de responsabilitat per cap aspecte relacionat amb la pàgina web que estableixi aquest enllaç al Lloc Web, concretament, a títol enunciatiu i no limitatiu, el seu funcionament, accés, dades, informació, fitxers, qualitat i fiabilitat. dels seus productes i serveis, dels seus propis enllaços i/o de qualsevol dels seus continguts, en general.

6. NORMES D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran responsabilitat exclusiva de l’usuari, l’accés o ús del Lloc Web amb finalitats il·lícites o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que la llista següent sigui absoluta, queda prohibit:

1) Utilitzar el Lloc Web de qualsevol forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l’ordinador d’un tercer;

2) Utilitzar el lloc web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o fitxers nocius;

3) Utilitzar el lloc web per recollir dades personals d’altres usuaris.

4) Utilitzar el Lloc Web de manera il·legal, contra la bona fe, la moral i l’ordre públic;

5) Registrar-se a través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantar la identitat de tercers o utilitzar un perfil o realitzar qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l’origen d’un missatge;

6) Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectades al Lloc Web, a qualsevol servidor del prestador, o als serveis oferts a través del Lloc Web, mitjançant pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altres mitjans il·legítims;

7) Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o d’autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada al mateix, o les mesures de seguretat o protecció inherents al contingut ofert al Lloc Web;

8) Realitzar qualsevol actuació que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc Web o en els sistemes o xarxes del prestador, així com en els sistemes i xarxes connectades al Lloc Web; tampoc

9) Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc Web o de qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o intentant alterar, il·legalment o de qualsevol altra manera, l’accés, participació o funcionament d’aquells. , o falsejar el resultat del mateix i/o utilitzar mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o mitjançant qualsevol pràctica que intenti o vulneri de qualsevol manera aquestes Condicions d’Ús.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per part de l’usuari pot comportar l’adopció per part del prestador de les mesures oportunes protegides per la llei i en l’exercici dels seus drets o obligacions, i pot comportar l’eliminació o el bloqueig del compte del usuari infractor, sense possibilitat de cap indemnització pels danys causats.

Així mateix, el Lloc Web disposa d’àrees a través de les quals els usuaris poden participar, publicar continguts propis i/o compartir continguts, propis o publicats pel prestador. Aquestes àrees poden ser propietat del proveïdor i, per tant, dependents i controlats per aquest, o fora del prestador, en el cas de xarxes socials independents alienes a la nostra organització, de les quals no ens podem fer responsables, ni del bon funcionament, ni de les condicions. i polítiques concertades pels responsables, essent el mateix usuari qui haurà de consentir i assumir en tot moment el tractament que es realitzi de la informació publicada en aquestes plataformes.

En qualsevol cas, l’informem que quan l’usuari participi en alguna d’aquestes àrees, la resta d’usuaris del Lloc Web podran accedir i utilitzar tots els continguts publicats per l’usuari. El prestador no pot controlar quin ús faran altres persones d’aquests continguts i, per tant, el prestador no se’n fa responsable. El prestador recomana que no publiqueu dades personals o material protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altre dret.

Per tal que el lloc web sigui un entorn segur i per protegir els nostres usuaris, està estrictament prohibit publicar contingut:

1) Que es puguin considerar com a vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la imatge de tercers i, especialment, dels menors d’edat;

2) Que incloguin fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut el consentiment adequat dels seus titulars;

3) Que vulnerin el secret de les comunicacions o que suposin una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial o de la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal;

4) Que continguin qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscè, pornogràfic, abusiu, difamatori, enganyós, fraudulent o de qualsevol manera contrària a la moral o l’ordre públic;

5) Que continguin “spam” i/o enllaços a llocs no relacionats amb l’espai corresponent;

6) Que inclouen comunicacions publicitàries o comercials, per a l’emissió de missatges amb finalitats publicitàries o per a la recollida de dades amb la mateixa finalitat.

L’usuari que incompleixi aquestes prohibicions serà responsable de qualsevol reclamació que es produeixi com a conseqüència. Encara que no hi hagi reclamació per part d’un tercer, el prestador es reserva el dret d’impedir l’accés al Lloc Web o la possibilitat de participar en els espais habilitats en el mateix als usuaris que incompleixin aquestes condicions.

El prestador no controla els continguts publicats pels usuaris al Lloc Web i no assumeix cap responsabilitat per aquests continguts. No obstant això, el proveïdor es reserva el dret de supervisar i/o moderar qualsevol contingut publicat pels usuaris i, en el cas que incompleixi aquestes Condicions d’ús o la nostra Política de privadesa, d’editar-lo o eliminar-lo. Així mateix, si trobeu alguna informació o contingut al Lloc Web que pogués resultar inadequat, contrari a la normativa vigent, o contrària a les condicions establertes al Lloc Web, si us plau, ho comuniqueu immediatament al prestador pels diferents mitjans disponibles per a la mateixa.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

El prestador no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de absolutament tota la informació i/o serveis del Lloc Web, ni la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través del mateix.

En conseqüència, el prestador no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errors en aquest contingut; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat adoptades en el mateix; (v) la manca d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (vi) els danys o perjudicis causats, a si mateix o a un tercer, per qualsevol persona que incompleixi les condicions, normes i instruccions que el prestador estableixi al Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

No obstant això, el prestador declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web i minimitzar els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com del contingut publicat a la pàgina web.

El prestador no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc Web. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència de continguts il·lícits, il·lícits, contraris a la llei o que pogués suposar una vulneració dels drets de tercers, haurà de comunicar-ho immediatament al prestador perquè procedirà a adoptar les mesures oportunes. .

El prestador no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de la informació publicada al Lloc Web procedent de fonts diferents a la mateixa, ni de la continguda en altres plataformes a les quals estigui vinculada des del Lloc Web. El prestador no assumirà la responsabilitat dels danys hipotètics que poguessin derivar-se de l’ús de la informació esmentada.

En tot cas, el prestador es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, de manera temporal o definitiva, l’accés, la navegació, l’ús, l’allotjament i/o la descàrrega dels continguts i/o l’ús dels serveis del Lloc Web, amb o sense. notificació prèvia, als usuaris que contravinguin alguna de les disposicions detallades en aquestes Condicions d’Ús, sense que l’usuari pugui exigir cap indemnització per aquesta causa.

8. SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

El prestador es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, de manera temporal o definitiva, l’accés, la navegació, l’ús, l’allotjament i/o la descàrrega dels continguts i/o l’ús dels serveis del Lloc Web, amb o sense previ avís. , als usuaris que contravinguin alguna de les disposicions detallades en aquestes Condicions d’Ús, sense que l’usuari pugui exigir cap indemnització per aquesta causa.

9. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, les dades del client/usuari seran o podran ser incloses en un fitxer titularitat de NETWORK YACHT BROKERS BARCELONA SL, CIF B100563336, amb seu a Port Ginesta 813 – Castelldefels, info@nybbarcelona.com , i sense el tractament del qual no seria possible complir el contracte [art. 6.1.b) del Reglament (UE) 2016/679] o respondre a la seva sol·licitud [art. 6.1.a) del Reglament (UE) 2016/679]. Aquestes dades seran tractades durant el període de prestació del servei i es conservaran durant els terminis de prescripció aplicables (que serien com a mínim 5 anys des de l’última actuació de l’interessat), fins i tot amb finalitats comercials llevat que el client marque la casella. .

Els destinataris de les seves dades poden ser: proveïdors, col·laboradors o altres entitats que els requereixin en qualsevol cas per tal de complir amb les obligacions del responsable i exigint un nivell equivalent de confidencialitat.

Els usuaris podran dirigir-se al delegat de protecció de dades, si escau, o exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat o altres legalment previstos a través de qualsevol de les adreces indicades, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu similar. En cas de reclamació, poden presentar-la davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es ).

10. GENERALITATS

Els encapçalaments de les diferents clàusules tenen caràcter merament informatiu, i no afectaran, qualificaran ni ampliaran la interpretació d’aquestes Condicions d’Ús. Així mateix, el prestador podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol modificació de la mateixa manera en què apareixen aquestes Condicions d’ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris.

La vigència temporal d’aquestes Condicions d’Ús coincideix, per tant, amb el moment de la seva exposició, fins que es modifiquin total o parcialment, moment en què es faran vigents les Condicions d’Ús modificades.

Amb independència del que estableixin les condicions particulars que es puguin establir, el prestador podrà donar per acabada, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense previ avís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense que l’usuari pugui exigir cap compensació. Després d’aquesta finalització, continuaran vigents les prohibicions d’ús del contingut exposades anteriorment en aquestes Condicions d’ús.

Així mateix, si l’usuari incompleix aquestes Condicions d’Ús, el prestador podrà suspendre o cancel·lar el seu perfil de manera automàtica i sense previ avís, i en cap cas aquesta suspensió o cancel·lació donaria dret a l’usuari a cap indemnització. A aquests efectes, el prestador informa que pot informar i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detecta alguna infracció a la legislació vigent o si sospita la comissió d’un delicte.

La contractació de qualsevol producte i/o servei de pagament ofert pel prestador estarà regulada per les condicions generals i/o particulars de cada servei concret prestat a tal efecte.

En cas de discrepància entre les disposicions d’aquestes Condicions d’Ús i les condicions particulars de cada servei concret del Lloc Web, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició d’aquestes Condicions d’Ús sigui declarada nul·la o inaplicable, total o parcialment, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions d’aquestes Condicions. d’Ús.

La no exercici o execució per part del prestador de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes Condicions d’Ús no constituirà una renúncia al mateix, llevat de reconeixement i acord per escrit d’aquest.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Sempre que la normativa vigent a aquest efecte prevegi la possibilitat que les parts es sotmetin a un fur determinat, per a qualsevol litigi derivat o relacionat amb aquest Lloc Web, serà d’aplicació la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, i nosaltres se sotmetrà als Jutjats i Jutjats de Barcelona, així com, si escau, als Jutjats d’Arbitratge de Consum o similars als quals estiguem adherits en el moment de la disputa.

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, pot enviar per correu electrònic a l’adreça electrònica o física indicada a l’apartat “Identificació”, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa al conflicte.

Última actualització: 05/2022